گونه های گیاهی

درختچه ها

نام فارسی

نام انگلیسی

نام علمی

آدرس اینترنتی

سدر مقدس

Deodar cedar

 

https://eramgarden.shirazu.ac.ir/plants/61.html

       
 

 

نمایشگر دسته ای مطالب